Informacje o Butiku Internetowym

Sklep internetowy Terenzi Boutique działa pod adresem www.terenziboutique.pl i prowadzony jest przez Grand Parfum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 106 lokal 21, kod pocztowy 00-801, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411708, NIP 5272673738, o kapitale zakładowym w wysokości 360000,00 PLN w całości wpłaconym. Adres do korespondencji: Butik Internetowy www.terenziboutique.pl ul. Mokotowska 54, kod pocztowy 00-538. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Grand Parfum Sp. z o.o. zwana jest dalej "Grand Parfum". Na potrzeby niniejszego Regulaminu Butik Internetowy terenziboutique.pl zwany jest dalej Butikiem Internetowym.

Strony transakcji

Stroną dokonującą zakupów w Butiku Internetowym (zwaną dalej "Klientem") jest osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca. Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Butik Internetowy jest terenziboutique.pl. Butik Internetowy prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Przez sprzedaż detaliczną rozumiana jest sprzedaż, co najwyżej trzech (3) takich samych lub podobnych Produktów.

Ochrona danych i polityka prywatności

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Grand Parfum będący właścicielem domeny internetowej www.terenziboutique.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klienta.

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Grand Parfum Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, przy ulicy Chmielna 106 lokal 21, kod pocztowy 00-801,
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pisząc na adres pocztowy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – IOD@uodo.gov.pl.
 3. Sklep internetowy przetwarza dane osobowe Klienta w następujących celach:
  1. realizacji zamówienia, Grand Parfum udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele.
  2. przekazania danych osobowych Klienta do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
   • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  3. przekazania danych osobowych Klienta do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Butik Internetowy może przetwarzać dane osobowe Klienta w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Butik Internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych Klienta także w następujących celach drugorzędnych:
  1. wysyłanie za zgodą Klienta informacji marketingowych,
  2. podanie danych osobowych Klienta osobom trzecim.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Butik Internetowy.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Butik Internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Twisto Polska sp. z o.o.
 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:
  1. przygotowanie zamówienia,
  2. dokonanie zapłaty,
  3. dostarczenie zamówienia,
  4. ubezpieczenie zawartości zamówienia,
  5. wysyłka informacji marketingowych,
  6. udostępnienie dane osobowych osobom trzecim.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługuje:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  • prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych.
 3. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie zgody, Klient ma prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
 4. Organem nadzorczym wobec Butiku Internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Klient posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Butikiem Internetowym, podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Butikiem Internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Klienta danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych Klienta do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Butik Internetowy.

W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta płatności na rzecz Butiku Internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Butiku Internetowego.

W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Butikiem Internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Butikiem Internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania danych osobowych Klienta do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Klientowi dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Klienta towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Butik Internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Butik Internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Butikiem Internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Klient zapisując się na newsletter terenziboutique.pl wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami). Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera terenziboutique.pl.

Przetwarzanie plików cookies. Jeżeli w przeglądarce internetowej Klienta włączono obsługę plików cookies, przetwarzamy zapisy zachowań Klienta na podstawie plików cookies umieszczonych na stronie internetowej terenziboutique.pl, w celu zapewnienia lepszego działania strony naszego sklepu oraz dla celów reklamy internetowej.

Produkty

Butik Internetowy oferuje towary i usługi (zwane dalej „Produktami”). Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktu. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Butiku Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami). Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nienależące do stałej oferty Butiku Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia. Butik Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych Produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów.

Ceny

Wszystkie ceny prezentowane przez Butik Internetowy podawane są w polskich złotych (PLN). Ceny podawane przez Butik Internetowy zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta. Butik Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

Zamówienie

Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Butik Internetowy jest rejestracja lub dobrowolne podanie niezbędnych do realizacji zamówienia danych adresowych, w przypadku Klienta, który nie założył konta w Butiku Internetowym, oraz akceptacja Regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży oraz Polityką prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Zamówienia w Butiku Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Butik Internetowy. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Butiku Internetowego.

Butik Internetowy rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie Butiku Internetowego bądź u producenta. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient w terminie dwóch (2) dni powinien ustosunkować się do informacji Butiku Internetowego na temat przeszkód w realizacji jego zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie tego terminu, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia.

Butik Internetowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin. W takiej sytuacji Butik Internetowy może odstąpić od realizacji zamówienia.

Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia dopóki Butik Internetowy nie potwierdził możliwości, gotowości i przystąpienia do realizacji zamówienia. Butik Internetowy potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail). Treść złożonego zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży i są dostępne na koncie Klienta. Butik Internetowy dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw. Szczegółowe informacje dotyczące okresu realizacji zamówienia znajdują się w sekcji „Płatności i wysyłka”. Butik Internetowy zastrzega sobie możliwość opóźnienia realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia.

Płatność

Butik Internetowy oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:
przy odbiorze produktu u kuriera, Kartą Kredytową, przelewem elektronicznym lub blikiem poprzez dostępne serwisy płatności elektronicznych.

Dostawa i odbiór

Informacje o kosztach związane z wysłaniem przesyłki z Produktami znajdują się w oddzielnej zakładce. Każdorazowa zmiana adresu odbiorcy jest odpłatna. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Szczegółowe informacje na temat firm kurierskich współpracujących z Butikiem Internetowym znajdują się w odrębnej zakładce. Odbiór przesyłki z Produktami dokonywany jest w miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu. Termin dostawy określa firma kurierska, lecz nie powinien on być dłuższy niż pięć (5) dni. Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską. Odbiór zamówienia musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany, jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Butiku Internetowego nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Butikowi Internetowemu Produktów w stanie niezmienionym, nienoszącym żadnych śladów użytkowania. Opakowanie zewnętrzne nie może być uszkodzone (otwierane), ewentualna folia ochronna nie może być rozerwana ani wykazywać śladów zdjęcia z opakowania. W razie stwierdzenia przez Butik Internetowy, iż zwracany produkt nosi ślady użytkowania Klientowi zostanie potrącone 30% - 40% wartości produktu lub zostanie on odesłany do Klienta. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni. Koszt przesyłki ze zwracanymi Produktami ponosi Klient. Butik Internetowy dokonana zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Klienta paragonu lub podpisanej kopii faktury korygującej przed upływem 14 dni. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny Butiku Internetowego, wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu.

Procedury reklamacyjne

Butik Internetowy dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości. Klient jest zobowiązany po otrzymaniu zamówienia do niezwłocznego sprawdzenia otrzymanych produktów na okoliczność uszkodzeń ukrytych. W razie stwierdzenia uszkodzenia produktu Klient może zgłosić reklamację telefonicznie lub lub e-mailem, nie później niż do dwóch dni od otrzymania zamówienia. Butik Internetowy wyraża nadzieję, że zakupiony produkt będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji. W przypadku wystąpienia usterek Butik Internetowy wszczyna na żądanie klienta procedury reklamacyjne, o których mowa w poniższych punktach niniejszego Regulaminu.

Rękojmia i niezgodność Produktu z umową

Butik Internetowy rozpoznaje reklamacje Klientów złożone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz z treści ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002 r., 141, poz. 1176 ze zmianami) w zakresie niezgodności Produktu z umową oraz Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. Wadliwy Produkt można dostarczyć bezpośrednio do placówki handlowej Terenzi Boutique Warszawa, uzgadniając wcześniej taką chęć telefonicznie lub e-mailem.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla miejsca jej wykonania.

Butik Internetowy uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, złożenia wniosku o upadłość Grand Parfum Sp. z o. o., zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych Grand Parfum Sp. z o. o. lub znaczącej zmiany w strukturze przedsiębiorstwa Terenzi Boutique Klient będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Butik Internetowy.

Ładowanie...